ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนิดา คำมงคุณ
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :