ชื่อ - นามสกุล :นายวงษ์ทอง ดีลุนชัย
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว นักการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างนักการ
หน้าที่ในกลุ่ม :