ชื่อ - นามสกุล :นายธีระศักดิ์ รัตนะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนดนตรี
ที่อยู่ :117 ม.2 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
Telephone :0806502588
Email :thirasakkup@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ