ชื่อ - นามสกุล :พวง หมั่นหินลาด
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0627044111
Email :bpploei2015@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงบประมาณ