ชื่อ - นามสกุล :พวง หมั่นหินลาด
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ดูแลระบบ สอนคอมพิวเตอร์ ทุกช่วงชั้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารบุคคล